Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašuji tímto, že jako navrhovatel návrhu v rámci občanských návrhů statutárního města Brna tímto uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa, statutárnímu městu Brnu, Magistrátu města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785 (jakožto správci).

Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem komunikace s navrhovatelem návrhu v rámci občanských návrhů statutárního města Brna, jehož zavedení schválilo Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z8/35 ze dne 25. 01. 2022. Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu aktivní účasti mnou navrženého návrhu v procesech občanských návrhů „Dáme na Vás“, nejdéle však 5 let.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce může zpracovávat poskytovatel webové aplikace společnost Asseco Central Europe, a.s., IČ: 27074358.

Potvrzuji, že jsem byl informován, o tom, že:

  • mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
  • mám právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, tím však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, souhlas lze odvolat zasláním dopisu nebo e-mailu na kontaktní údaje uvedené na navrhy.damenavas.cz, příp. doručením na podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno;
  • mám právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem správce, v případě neposkytnutí osobních údajů není možné podat návrh v rámci občanských návrhů;

Další informace o ochraně osobních údajů (GPDR) naleznete na následujícím odkazu.